0
Novinky

Yamaha YDP-145 White Digitálne piano ...

995.00 €  s DPH
899.00 € s DPH

Yamaha PSR-E473

Yamaha PSR-E473 Klávesy citlivé na odozvu a výkonný zvuk...

395.00 €  s DPH
379.00 € s DPH

Zobraziť všetky akcie >>
Akciové produkty

Yamaha GENOS 2

Yamaha GENOS 2Profesionáln y aranžér, pracovná stanica ...

4 999.00 €  s DPH
4 280.00 € s DPH

Yamaha PSR-SX900

Yamaha PSR-SX900 Zmeňte svoje vystúpenie na úplne novú di...

2 290.00 €  s DPH
1 959.00 € s DPH

Yamaha PSR-SX700

Yamaha PSR-SX700 Zmeňte svoje vystúpenie na úplne novú di...

1 280.00 €  s DPH
1 059.00 € s DPH

Yamaha DGX-660 Black

Yamaha DGX-660 Black Digitálne stage piano s plnou 88 kláveso...

885.00 €  s DPH
699.00 € s DPH

Digitech BP 200

Digitech BP 200 Digitech BP 200: BasgitarovĂ˝ multiefekt...

170.00 €  s DPH
132.00 € s DPH

Zobraziť všetky akcie >>
Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE ZÁKAZNÍKOV


1.         Úvod

1.1       Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

1.2       Reklamáciu je možné uplatniť:

 

a)         osobne v priestoroch našej predajne na adrese:

Hudobné nástroje

Beáta Balážová

Hviezdoslavova 9

971 01 Prievidza

Slovenská republika

b)        poštou,alebo kurierom  zaslaním tovaru na adresu:

Hudobné nástroje

Beáta Balážová

Hviezdoslavova 9

971 01 Prievidza

Slovenská republika

1.3       Kupujúci si môže uplatniť u predávajúceho záruku na tovar, ktorý:

a)         vykazuje vady zavinené výrobcom alebo predávajúcim,

b)         vzťahuje sa naň záruka a

c)         bol zakúpený u predávajúceho.

1.4       Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu a záručného listu predávajúcemu.

1.5       Pri uplatnení reklamácie prostredníctvom pošty alebo kuriera je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu stručný opis vady, ktorá sa vyskytla na výrobku.

1.6       Pri uplatnení reklamácie je predávajúci povinný bezodkladne vystaviť kupujúcemu potvrdenie o prijatí tovaru na reklamáciu.

2.         Práva a povinnosti zákazníkov

2.1       Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru.

2.2       V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca.

2.3       Kupujúci nie je povinný poškodenú zásielku prijať. O odmietnutí poškodenej zásielky je kupujúci povinný predávajúceho bezodkladne informovať a to buď telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

2.4       Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený.

2.5       V prípade odmietnutia poškodenej zásielky kupujúcim zašle predávajúci kupujúcemu nový tovar.

2.6       Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

2.7       Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a nasledne sa pokynmi obsiahnutými v návode na obsluhu aj riadiť.

3.         Uplatnenie reklamácie

3.1       Ak ide o odstrániteľnú vadu tovaru, tak predávajúci tovar opraví, prípadne nechá tovar opraviť v autorizovanom servise.

3.2       Ak povaha vady tovaru nebráni jeho obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. Ak je v takomto prípade poskytnutá zľava nie je možné túto vadu tovaru neskôr reklamovať.

3.3       Ak nie je možné reklamáciu vybaviť žiadnou z vyššie uvedených možností, bude kupujúcemu vrátená kúpna cena za tovar.

3.4       Ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu riadnemu užívaniu tovaru, prípadne má tovar viacero vád, predávajúci ponúkne kupujúcemu výmenu vadného tovaru za rovnaký tovar, prípadne za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vráti kupujúcemu kúpnu cenu.

3.5       Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3.6       Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

3.7       Na vady výrobku, ktoré vzniknú:

a)         mechanickým poškodením,

b)         používaním tovaru v nevhodných podmienkach (napr. prašné, vlhké prostredie, pôsobením silného magnetického poľa),

c)         stykom s agresívnymi chemickými látkami,

d)        neodborným používaním a/alebo neodborným zaobchádzaním s výrobkom,

e)         neodbornou montážou,

f)         použitím nevhodného príslušenstva alebo zmenou originálnych častí,

g)         zanedbaním riadnej starostlivosti o tovar,

h)         zásahom do výrobku neoprávnenou osobou,

i)          nesprávnym napájacím napätím,

j)          prirodzeným opotrebením tovaru,

sa záruka nevzťahuje. V takomto prípade je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené so zabezpečením servisného zásahu.

4.         Doba vybavenia reklamácie

4.1       Predávajúci je povinný vybaviť reklamácie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie kupujúcim. Ak reklamácia nebude vybavená vo vyššie uvedenej lehote, tak kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť a na vrátenie kúpnej ceny alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

4.2       V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu vybavenia reklamácie.

4.3       V prípade, ak je reklamácie neoprávnená, tak sa záručná doba nepredlžuje.

4.4       Ak bola reklamácia vybavená výmenou tovaru, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru.

4.5       O vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, e-mailom. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

4.6       Tovar bude po vybavení reklamácie automaticky zaslaný na adresu kupujúceho, prípadne si ho kupujúci môže vyzdvihnúť v prevádzke predávajúceho. Spôsob doručenia reklamovaného tovaru kupujúcemu je možné dohodnúť s kupujúcim.

5.         Platnosť reklamačného poriadku

5.1       Tento reklamačný poriadok vstupuje do platnosti dňa [03.09.2012]

5.2       Ustanovenia tohto reklamačného poriadku úplne nahrádzajú ustanovenia doteraz platného reklamačného poriadku.Kontaktné údaje

Beáta Balážová
Hviezdoslavova 9
971 01 Prievidza
Volajte:
predajňa
tel+421 (0)46 540 20 32
mobil 1
tel+421 905 319 301
mobil 2
tel+421 908 188 674
Píšte:
E-mail
ehudobninypd@gmail.com
VÍTA VÁS ASISTENT VYHĽADÁVANIA
x
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do porovnania.
Zobraziť porovnanie
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný medzi obľúbené položky.
Zobraziť obľúbené položky
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do košíka.

Nakupovať Pokračovať do košíka